อบรมกฎหมายพิเศษ

Line@ เนติบัณฑิตยสภา


semenaxcaps.com

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
องค์สมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งเนติบัณฑิตยสภา 
ณ วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๐

 

 

 

 

 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร

องค์สมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งเนติบัณฑิตยสภา 
ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๔๙๕

 

  

  

  

 

 

 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

องค์สมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งเนติบัณฑิตยสภา 
ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๐๗

 

 

 

 

 

 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
องค์สมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งเนติบัณฑิตยสภา
ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๔๕๗
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
องค์สมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งเนติบัณฑิตยสภา
ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๔๖๙ 

 

 

  

 

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี

องค์สมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งเนติบัณฑิตยสภา 
ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๕ 

 

 

 

 

 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา

องค์สามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๘

 

เจ้าหญิง โซนัม เดเชน วังชุก
พระขนิษฐาในสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก
พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน
องค์สมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งเนติบัณฑิตยสภา 
ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗