อบรมกฎหมายพิเศษ

 

 
 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
องค์สมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งเนติบัณฑิตยสภา
ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๔๕๗
 
 
 

  

 

 


พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
องค์สมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งเนติบัณฑิตยสภา
ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๔๖๙

 

 

  

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
องค์สมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งเนติบัณฑิตยสภา
ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๔๙๕

 

 

 

  

 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
องค์สมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งเนติบัณฑิตยสภา 
ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๐๗

 

 

 

 

 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
องค์สมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งเนติบัณฑิตยสภา 
ณ วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๐

 

 

 

 

 

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
องค์สมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งเนติบัณฑิตยสภา 
ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๕

 

 

 

 

 

 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 
องค์สามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๘