Black Ribbon

เข้าใช้ระบบ(นักศึกษาเก่า)

>> ใบสั่งจองหนังสือคำพิพากษาฎีกา ประจำพุทธศักราช 2560 (คลิก)

>> ใบสั่งซื้อหนังสือคำพิพากษาฎีกา ประจำพุทธศักราช 2560  (คลิก)    [11.08.2017]


>>
รายการหนังสือคำพิพากษาฎีกาที่ตีพิมพ์ออกเผยแพร่ล่าสุด

         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2552 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2553 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2554 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2552 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2553 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2554 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2555 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2556 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2557 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2558 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2559 ตอน 1 - 10  
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2560 ตอน 1  ออกแล้ว รับได้ที่แผนกหนังสือคำพิพากษาฎีกาและวารสาร  [12.09.2017]


>> รายการนิตยสารบทบัณฑิตย์ที่ตีพิมพ์ออกเผยแพร่ล่าสุด
         ** นิตยสารบทบัณฑิตย์ ปี 2559 ตอน 1 - 4     [26.07.2017]
         ** นิตยสารบทบัณฑิตย์ ปี 2560 ตอน 1 - 2     [26.07.2017]


>>
เข้าเว็บเพจ บทบัณฑิตย์ (คลิก)
       นิตยสารของเนติบัณฑิตยสภาที่ ผ่านการรับรองคุณภาพ ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เป็นวารสารกลุ่มที่ 1