เข้าใช้ระบบ(นักศึกษาเก่า)

ให้การต้อนรับ  นายบวรศักดิ์ ทวิพัฒน์ เลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมให้การต้อนรับ Professor Valerie Hans, Professor of Law, Cornell Law School และนำเยี่ยมชมสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ในโอกาสมาบรรยายพิเศษ เรื่อง “ขอบเขตและข้อจำกัดของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา” (The Scope and Limitation of Public Participation in the Criminal Justice System) (คลิกดูภาพ)
ส่งเสริมความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากรทางวิชาการ  Professor Valerie Hans, Professor of Law, Cornell Law School บรรยายพิเศษ เรื่อง “ขอบเขตและข้อจำกัดของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา” (The Scope and Limitation of Public Participation in the Criminal Justice System)  ในโครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากรทางวิชาการระหว่างเนติบัณฑิตยสภา สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์แนล (คลิกดูภาพ)
สู่สุคติ  เนติบัณฑิตยสภาร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพนางสมใจ  แซ่ฮ้อ มารดานายสมชาย  พงษ์พัฒนาศิลป์ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา โดยมีนายธนฤกษ์  นิติเศรณี อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 เป็นประธานในพิธีฯ ณ ศาลา 31 วัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 ในการนี้ มีคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาหลายท่านไปร่วมในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมฯ ดังกล่าวด้วย (คลิกดูประมวลภาพ)
ศึกษาดูงาน  นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายความรู้ในการเรียนเนติบัณฑิตแก่คณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ในโอกาสศึกษาดูงานที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561  (คลิกดูประมวลภาพ)
สอบสัมภาษณ์ผู้สมควรได้รับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ประจำปี 2560  ศาสตราจารย์(พิเศษ) อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ เป็นประธานในการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 (คลิกดูประมวลภาพ)
  สังสรรค์ปีใหม่  นางเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในการจัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พนักงานเนติบัณฑิตยสภา ประจำปี 2561 ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติ-บัณฑิตยสภา ในวันศุกร์ที่  22 ธันวาคม 2560 โดยมีนายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และนายสมพงษ์ สิงห์สมบุญ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา ร่วมงานเลี้ยงฯ ด้วย (คลิกดูประมวลภาพ)
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561นายชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 29 รูป ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เพื่อความเป็นสิริมงคลกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 โดยมี นางเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา นายสัตยา อรุณธารี ประชาสัมพันธ์ นายชาติชาย  อัครวิบูลย์ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา พนักงานเนติบัณฑิตยสภาและนักศึกษาสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ร่วมทำบุญตักบาตรด้วย (คลิกดูประมวลภาพ)
ศึกษาดูงาน  นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายความรู้ในการเรียนเนติบัณฑิตแก่คณาจารย์และนักศึกษาจากสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย  ราชภัฎเชียงราย สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ และสาขาวิชานิติศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 (คลิกดูประมวลภาพ)
สอบปากเปล่า ครั้งที่ 1 สมัยที่ 70 ปีการศึกษา 2560  นายอรรถพล ใหญ่สว่าง รองเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ร่วมเป็นกรรมการสอบปากเปล่าผู้ที่สอบข้อเขียนได้ทั้ง 2 ภาค (4 กลุ่มวิชา) สมัยที่ 70 ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 โดยในการสอบปากเปล่าครั้งนี้มีผู้ผ่านการสอบทั้งสิ้น 415 คน (คลิกดูประมวลภาพ)
เปิดการอบรมหลักการเรียนและเทคนิคการเขียนตอบปัญหากฎหมายวิธีสบัญญัติ รุ่นที่ 2   ดร.กนก จุลมนต์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ในฐานะผู้อำนวยการโครงการอบรมหลักการเรียนและเทคนิคการเขียนตอบปัญหากฎหมายวิธีสบัญญัติ รุ่นที่ 2 ณ ห้องรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 (คลิกดูประมวลภาพ)
ศึกษาดูงาน  นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อในระดับเนติบัณฑิต” แก่คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (คลิกดูประมวลภาพ)
ประมวลภาพพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า ณ บริเวณหน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560  (คลิกดูประมวลภาพ)
พิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า  นายเข็มชัย ชุติวงศ์ อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 2 เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2560 ณ ห้องพระ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีกรรมการเนติบัณฑิตยสภา และพนักงานเนติบัณฑิตยสภาร่วมในพิธีฯ ด้วย (คลิกดูประมวลภาพ)
เยี่ยมชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุลยเดช บรมนาถบพิตร  ผศ.ดร.ศรีพัชรา สิทธิกำจร ผู้อำนวยการกองกลาง และนายพงศ์ชัย เกศวารักษ์ ผู้อำนวยการกองคลังนำพนักงานเนติบัณฑิตยสภาเยี่ยมชมพระเมรุมาศและนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560
สู่สุคติ  เนติบัณฑิตยสภาร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพนายศิลปชัย มัทธุรศ อดีตผู้อำนวยการกองคลัง เนติบัณฑิตยสภา บิดานางสาวศิริวรรณ มัทธุรศ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ แผนกประเมินผลและทะเบียนนักศึกษา กองบริการ ณ ศาลาหอมชง วัดรางบัว เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 โดยมี นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีฯ (คลิกดูประมวลภาพ)
เปิดการอบรมหลักการเรียนและเทคนิคการเขียนตอบปัญหากฎหมายวิธีสบัญญัติ  นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กล่าวเปิดการอบรมหลักการเรียนและเทคนิคการเขียนตอบปัญหากฎหมายวิธีสบัญญัติ ณ ห้องรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 (คลิกดูประมวลภาพ)
แสดงความยินดี  นางเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา รับมอบดอกไม้แสดงความยินดีจาก ผศ.ดร.ศรีพัชรา สิทธิกำจร ผู้อำนวยการกองกลาง ณ ห้องทำงานเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา โดยมีหัวหน้าและผู้แทนแต่ละส่วนงานในสังกัดกองกลางร่วมแสดงความยินดีด้วย (คลิกดูประมวลภาพ)
เปิดการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเนติบัณฑิต ในยุคไทยแลนด์ 4.0 รุ่นที่ 2 ดร.กนก จุลมนต์ รองเลขาธิการสานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กล่าวเปิดการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเนติบัณฑิตในยุคไทยแลนด์ 4.0 รุ่นที่ 2 ณ ห้องมหาวชิราวุธ 5 ชั้น 2 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ได้รับการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษระดับต้น (คลิกดูประมวลภาพ)
ประมวลภาพพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560
นายชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 ณ วัดพุทไธศวรรย์ ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 (คลิกดูประมวลภาพ)
มอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดี
นายจรัส กาญจนขจิต กรรมการปฏิคมเป็นตัวแทนคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา มอบกระเช้าผลไม้แก่นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภาในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งนายกเนติบัณฑิตยสภา 
มอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดี
นายจรัส กาญจนขจิต กรรมการปฏิคมเป็นตัวแทนคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา มอบกระเช้าผลไม้แก่นายธนฤกษ์ นิติเศรณี ประธานศาลอุทธรณ์ ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภาในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งอุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1
มอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดี
นายจรัส กาญจนขจิต กรรมการปฏิคมเป็นตัวแทนคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา มอบกระเช้าผลไม้แก่นายเข็มชัย ชุติวงศ์ อัยการสูงสุด ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภาในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งอุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 2
เข้าเยี่ยมคารวะ
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะกรรมการทนายความ เข้าเยี่ยมคารวะและมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนายชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องทำงานฯ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกเนติบัณฑิตยสภา
เข้าเยี่ยมคารวะ
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะกรรมการทนายความ เข้าเยี่ยมคารวะและมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนายธนฤกษ์ นิติเศรณี อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 ณ ห้องทำงานฯ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1
เข้าเยี่ยมคารวะ
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะกรรมการทนายความ เข้าเยี่ยมคารวะและมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนายเข็มชัย ชุติวงศ์ อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 2 ณ ห้องทำงานฯ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกเนติบัณฑิตยสภา อุปนายกเนติ-บัณฑิตยสภา คนที่ 2
แสดงความยินดี
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะกรรมการทนายความ ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนายสราวุธ เบญจกุล นายทะเบียน ณ ห้องทำงานฯ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 ในโอกาสได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
สู่สุคติ เนติบัณฑิตยสภาเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพนางเพ็ญแข ประทีปะจิตติ มารดานายสมชาย จุลนิติ์ กรรมการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เนติบัณฑิตยสภา โดยมีนายชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีฯ ณ ศาลา 5 วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 ในการนี้ มีคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาหลายท่านไปร่วมงานสวดพระอภิธรรมฯ ดังกล่าวด้วย (คลิกดูประมวลภาพสู่สุคติ)
เปิดการอบรมทางวิชาการ ว่าที่พันตรีสมบัติ วงศ์กำแหง ประธานคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมทางวิชาการแก่ทนายความอาสาและผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ในหัวข้อเรื่อง “วิธีการบังคับคดีตามกฎหมายใหม่” ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 และวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรของสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (คลิกดูประมวลภาพเปิดการอบรมทางวิชาการ)
อำลาอาลัย  ศาสตราจารย์พิเศษ หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ได้วางพวงมาลัยถวายสักการะ ณ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณด้านข้างห้องนิทรรศการ และพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หน้าอาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการและพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา (คลิกดูประมวลภาพอำลาอาลัย)
20092017 สัมมนาประจำปี LAWASIA Conference ครั้งที่ 30   นายสราวุธ เบญจกุล อนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ และนายกนก จุลมนต์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เป็นผู้แทนเนติบัณฑิตยสภา เข้าร่วมการสัมมนาของสมาคมนักกฎหมายแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกประจำปี ครั้งที่ ๓๐ (30th LAWASIA Annual Conference, 18-21 September, 2017, Tokyo, Japan) ณ มหานครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 18 – 21 กันยายน 2560  (คลิก)
มอบเข็มเนติบัณฑิตยสภา  นายจรัส กาญจนขจิต เป็นตัวแทนคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา มอบเข็มเชิดชูเกียรติของเนติบัณฑิตยสภาและกระเช้าผลไม้แก่นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา  ร้อยตำรวจตรีพงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 2 และหม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา  ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 (คลิกดูประมวลภาพมอบเข็มเนติบัณฑิตยสภา)
ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ   หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ตรวจเยี่ยมโครงการฝึกอบรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟและร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการซ้อมดับเพลิงจากวิทยากรจากสถานีดับเพลิงบางขุนนนท์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัยและสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยต่อพนักงานเนติบัณฑิตยสภาและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ (คลิกดูประมวลภาพซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ)
เปิดการอบรมทางด้านวิชาการ  ว่าที่พันตรีสมบัติ วงศ์กำแหง ประธานคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมทางด้านวิชาการแก่ทนายความอาสาและผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ในหัวข้อเรื่อง “วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับคดี” และบรรยายในหัวข้อเรื่อง “มิติใหม่ของการบังคับคดี” ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 และวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 (คลิกดูประมวลภาพเปิดการอบรมทางด้านวิชาการ)
เยี่ยมชมการเรียนการสอน  หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ บรรยายความรู้ในการเรียนเนติบัณฑิตแก่คณาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในโอกาสเยี่ยมชมการเรียนการสอนและศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนของสำนักอบรมศึกษากฎหมายฯ ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 (คลิกดูประมวลภาพเยี่ยมชมการเรียนการสอน)
ศึกษาดูงาน นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กล่าวต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนของสำนักอบรมศึกษากฎหมายฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนและการศึกษาต่อทางด้านกฎหมาย ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 (คลิกดูประมวลภาพศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560)
พิธีพระราชทานประกาศนียบัตร  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 69 ปีการศึกษา 2559 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560
  พิธีบำเพ็ญกุศล  นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2560 ณ ห้องพระ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ โดยมีพระประยูรญาติราชสกุลรพีพัฒน์ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา และพนักงานเนติบัณฑิตยสภาร่วมในพิธีฯ ด้วย (คลิกดูประมวลภาพพิธีบำเพ็ญกุศล เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560)
ประมวลภาพพิธีวางพวงมาลา   ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 (คลิกดูประมวลภาพพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560)
ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์   หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 29 รูป ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 (คลิกดูประมวลภาพทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560)
  ถวายพระพรชัยมงคล   นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาและพนักงานเนติบัณฑิตยสภาร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 12 สิงหาคม 2560
  ให้การต้อนรับ   นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา ให้การต้อนรับ Mr.DASHO RINZIN GYALTSHEN รองประธานศาลฎีกา และคณะผู้แทนจากสถาบันอบรมแห่งเนติบัณฑิตยสภาแห่งราชอาณาจักรภูฏาน ณ ห้องรับรอง 2 ชั้น 2 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะนายกเนติบัณฑิตยสภาและสังเกตการศึกษาอบรมของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ประมวลภาพการอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 69  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560  นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 69 (คลิกดูประมวลภาพอบรมหลักสูตรจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 69 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560)
ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนของสำนักอบรมศึกษากฎหมายฯ     หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายความรู้ในการเรียนระดับเนติบัณฑิตแก่นักศึกษาและคณาจารย์จากคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเข้าศึกษา ดูงาน 
บันทึกเทปคำปราศรัยนายกเนติบัณฑิตยสภาเนื่องในวันรพี    นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา ในฐานะนายกเนติบัณฑิตยสภา บันทึกเทปกล่าว คำปราศรัยเนื่องในวันรพี ประจำปี 2560 เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยมาทำการบันทึกเทปฯ ให้ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องนายกเนติบัณฑิตยสภา ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในการร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิต มหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เลขาธิการเนติ-บัณฑิตยสภา นางเมทินี ชโลธร รองเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายฯ นายสมพงษ์ สิงห์สมบุญ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา และพนักงานเนติบัณฑิตยสภาร่วมในพิธีฯ ด้วย
ถวายเทียนพรรษา  คณะกรรมการนักศึกษาเนติบัณฑิตสมัยที่ 70 ได้นำเทียนพรรษา  ผ้าอาบน้ำฝนและจตุปัจจัยไทยธรรม ไปถวาย ณ วัดญาณเวศกวัน  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 โดยมีพนักงานเนติบัณฑิตยสภาเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาในครั้งนี้ด้วย
มอบทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560    นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา ประธานในพิธีมอบทุนสงเคราะห์การศึกษาแก่นักศึกษาสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภามอบทุนสงเคราะห์การศึกษาแก่นักศึกษาของสำนักอบรมศึกษากฎหมายฯ ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560
  วางพานพุ่มถวายสักการะ    นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานวางพานพุ่มเนื่องในพิธีถวายสักการะหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560
  พิธีไหว้ครูและมอบทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560   นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและมอบทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560
  ประกอบพิธีทางพุทธศาสนา   หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา และอาจารย์ผู้บรรยายวิชากฎหมายฯ ร่วมถวายภัตตาหารเช้าและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในพิธีไหว้ครูและมอบทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560
  ส่งมอบดอกดารารัตน์   นางพรพรรณ แตงอ่อน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการส่งมอบดอกดารารัตน์ จำนวน 1,246 ดอก ซึ่งพนักงานเนติบัณฑิตยสภา นักศึกษาสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมาชิกเนติบัณฑิตยสภา รวมทั้งประชาชนทั่วไปร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ขึ้นในโครงการ “999 ดอกดารารัตน์จากใจ ถวายพ่อหลวง” โดยมีนายรัฐภักต์ คีรีรัตน์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กองการพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร รับมอบเพื่อนำไปใช้สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560
  ถวายพระพร   นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาและพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว       มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560
  ให้ความช่วยเหลือ   นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นำนางสาวพรทิพย์
จันทรัตน์และเด็กหญิงภัทรดา แก้วผ่อง (น้องบีม) เข้าพบ ว่าที่พันตรีสมบัติ วงศ์กำแหง
ประธานอนุกรรมการบริหารสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
และนายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาศ อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย สภาทนายความ
เพื่อลงนามขอรับการแต่งตั้งทนายความ ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560
  สอบสัมภาษณ์ผู้ขอรับทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560   ศาสตราจารย์พิเศษ หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ร่วมเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้ขอรับทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560
  มอบหนังสือให้แก่เนติบัณฑิตที่สอบไล่ได้ลำดับ 1 สมัยที่ 69   ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา เชิญนายกฤษดา จันทร์มาจรัส ผู้สอบเนติบัณฑิต สมัยที่ 69 ได้ในลำดับ 1 มาบรรยายให้นักศึกษาสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 70 ฟังในหัวข้อ “การเรียนและการสอบเนติบัณฑิต” ณ ห้องบรรยายกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560
  บรรยายความรู้ในการเรียนเนติบัณฑิต   หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ให้การต้อนรับและบรรยายความรู้ในการเรียนเนติบัณฑิตแก่คณาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560
  สอบปากเปล่า ครั้งที่ 2 สมัยที่ 69 ปีการศึกษา 2559   นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยนายศิริชัย วัฒนโยธิน อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 ร้อยตำรวจตรีพงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภารอุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 2 นายถวัลย์ รุยาพร นายทะเบียนทนายความ นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์  เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และนายศักดา ช่วงรังษี รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง เนติบัณฑิตยสภา ตรวจเยี่ยมการสอบปากเปล่า ครั้งที่ 2 สมัยที่ 69 ปีการศึกษา 2559  ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560
  สร้างพลังทีมงานสู่องค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์สูง  หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเจ้าหน้าที่เนติบัณฑิตยสภา ประจำปี 2560 ในหัวข้อ “The Power of Teamwork for High Performance Organization สร้างพลังทีมงานสู่องค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์สูง” ณ ห้องดอลฟิน โรงแรมแคนทารี่ เบย์ จังหวัดระยอง เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 โดยมีนางเมทินี ชโลธร รองเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ร่วมในพิธีฯ ด้วย
  แนวทางการตรวจให้คะแนนคำตอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต   หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา และนายประเสริฐ  เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นในการสัมมนาอาจารย์ผู้สอนของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ประจำปี 2560  ในหัวข้อ “แนวทางการตรวจให้คะแนน คำตอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต” ณ ห้องซีฮอส โรงแรมแคนทารี่ เบย์ จังหวัดระยอง เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 โดยมีนางเมทินี ชโลธร รองเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เข้าร่วมการสัมมนาฯ ด้วย
  หลักเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานเนติบัณฑิตยสภา   หม่อมหลวง   ไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา และนางเมทินี ชโลธร รองเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ตรวจเยี่ยมโครงการจัดทำหลักเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานเนติบัณฑิตยสภา (สมรรถนะ) ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ 5 ชั้น 2 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560
  เยี่ยมชมการเรียนการสอนเยี่ยมชมการเรียนการสอน   หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์    ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายความรู้ในการเรียนระดับเนติบัณฑิตแก่คณาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560
 4 11052017 วางพานพุ่มเนื่องในวันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2560   วางพานพุ่มเนื่องในวันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2560นายนคร พจนวรพงษ์ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา เป็นผู้แทนเนติบัณฑิตยสภาร่วมวางพานพุ่มอุปกรณ์การเรียนสักการะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ เนื่องในงานวันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2560 ณ บริเวณลานปรีดี มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 โดยมีนายถวัลย์ รุยาพร นายทะเบียนทนายความและพนักงานเนติบัณฑิตยสภาร่วมในพิธี
 3 08052017 เตรียมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560       เตรียมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560นายสัตยา อรุณธารี ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ พร้อมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และผู้อำนวยการกองคลัง เข้านมัสการเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์      เพื่อหารือเกี่ยวกับการเตรียมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 ณ กุฏิเจ้าอาวาส  วัดพุทไธศวรรย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560
 2 04052017 ประชุมคณะทำงานกำหนดคุณลักษณะของโครงการและจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเนติบัณฑิตยสภา   ประชุมคณะทำงานกำหนดคุณลักษณะของโครงการและจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเนติบัณฑิตยสภารองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานกำหนดคุณลักษณะของโครงการและจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเนติบัณฑิตยสภา ครั้งที่ 1/2560  ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560
 1 03052017 รับมอบเงินบริจาครับมอบเงินบริจาค    หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา รับมอบเงินบริจาคจำนวน 300,000 บาท จากพลตำรวจโทพงษ์สันต์ เจียมอ่อน เพื่อตั้งเป็นกองทุน “พันตรีหลวงบรรหารศุภวาท-นางสมบุญบรรหารศุภวาท โดยแพทย์หญิงลัดดาวัลย์ บรรหารศุภวาท”สำหรับจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ณ บริเวณหน้าห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 โดยมีผู้อำนวยกองคลังและหัวหน้าแผนกต่างๆ ร่วมเป็นสักขีพยาน
 5 27042017 ตรวจเยี่ยมห้องหนังสือหายาก    ตรวจเยี่ยมห้องหนังสือหายากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการปรับปรุงห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภาให้เป็นระบบอัตโนมัติ และอนุกรรมการฯ  ตรวจเยี่ยม “ห้องหนังสือหายาก” ณ ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา ชั้น 3 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 
 4 22042017 เปิดการบรรยายโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเนติบัณฑิตในยุคไทยแลนด์ 4.0   เปิดการบรรยายโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเนติบัณฑิตในยุคไทยแลนด์ 4.0ดร.กนก จุลมนต์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาและผู้อำนวยการโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเนติบัณฑิตในยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเนติบัณฑิตในยุคไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องบรรยายกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560
 3 12042017 สืบสานประเพณีสงกรานต์   สืบสานประเพณีสงกรานต์หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระและให้พรแก่พนักงานเนติบัณฑิตยสภาเนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ ณ บริเวณโถง ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันพุธที่ 12 เมษายน 2560