อบรมกฎหมายพิเศษ

Line@ เนติบัณฑิตยสภา


semenaxcaps.com

  • ประกาศเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ประกาศผู้ได้รับสิทธิเปิดซองเสนอราคางานจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารข้อมูลระเบียนทะเบียนสมาชิก โดยวิธีพิเศษ (คลิกประกาศ)  [update 24.05.2019]
  • ประกาศเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือคำพิพากษาฎีกา ประจำพุทธศักราช 2562 (คลิกประกาศ)  [update 10.05.2019]
  • ประกาศเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง  การจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเนติบัณฑิตยสภา ระยะที่ 1 โดยวิธีพิเศษ ครั้งที่ 2  (คลิกประกาศ)  [update 07.05.2019]
  • ประกาศเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง  ยกเลิกประกาศการจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเนติบัณฑิตยสภา ระยะที่ 1 โดยวิธีพิเศษ (คลิกประกาศ)   [update 07.05.2019]