Black Ribbon

เข้าใช้ระบบ(นักศึกษาเก่า)


แผนกตำราและคำบรรยาย
เปิดรับจองหนังสือรวมคำบรรยาย ภาค 2 สมัยที่ 70   (คลิก ดาวน์โหลดใบจองภาค 2 สมัยที่ 70)


หนังสือรวมคำบรรยาย 1 ชุด มี 16 เล่ม มี 3 ประเภท ดังนี้

         1. รับหนังสือด้วยตนเอง ราคาชุดละ 1,300 บาท ( 1 ชุด มี 16 เล่ม)

         2. จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ราคาชุดละ 1,900 บาท (รวมค่าจัดส่งไว้แล้ว)

         3. จัดส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS ราคาชุดละ 2,500 บาท (รวมค่าจัดส่งไว้แล้ว)


หมายเหตุ

         - ยกเลิกแบบจัดส่งไปรษณีย์สิ่งตีพิมพ์ธรรมดาแล้ว เปลี่ยนเป็นจัดส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนแทน (เพื่อประโยชน์ของผู้สั่งจอง)

         - เปิดรับจอง  ส่งผ่านทางไปรษณีย์ธนาณัติ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ปิดรับจองวันจันทร์ที่ 24  พฤศจิกายน 2560

         - เปิดรับจอง   ที่แผนกตำราและคำบรรยาย ชั้น 1  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ไปจนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2560

   (คลิก) ดาวน์โหลดใบสั่งจองภาค 2 สมัยที่ 70

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกตำราและคำบรรยาย โทร.0-2887-6814 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 106