สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จัดโครงการอบรมหลักกฎหมายสากลและภาษาอังกฤษขั้นสูง รุ่นที่ 2 เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ หลักการกฎหมายสากลและภาษาอังกฤษขั้นสูงแก่นักกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพทางด้านกฎหมาย เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไปและผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายที่สนใจ นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีและเนติบัณฑิต และผู้ที่เตรียมตัวศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกทางกฎหมายทั้งในและต่างประเทศอบรมในวันที่ 6 ตุลาคม ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 (เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์)เวลา 9.00 – 16.00 น. (วันละ 6 ชั่วโมง จำนวน 7 วัน รวม 42 ชั่วโมง) (คลิกดูรายละเอียด)

 

    ข่าวเนติบัณฑิตยสภา
พ.ศ. 2561

แบบชำระค่ำจัดส่ง “จุลสำรข่ำวเนติบัณฑิตยสภำ” ทำงไปรษณีย์ (คลิกดาวน์โหลด)

   

เดือน มกราคม 2561 (คลิก) [update 22-01-61]
ดือน กุมภาพันธ์ 2561 (คลิก) [update 28-02-61]
ดือน มีนาคม 2561 (คลิก)  [update 29-03-61]

ดือน เมษายน 2561 (คลิก) [update 26-04-61]
ดือน พฤษภาคม 2561 (คลิก) [update 24-05-61]
ดือน มิถุนายน 2561 (คลิก)  [update 26-06-61]
ดือน กรกฎาคม 2561 (คลิก)  [update 16-07-61]
ดือน สิงหาคม 2561 (คลิก)  [update 03-08-61]
ดือน กันยายน 2561 (คลิก)  [update 13-09-61]
ดือน ตุลาคม 2561 (คลิก)  [update 17-10-61]

 

 

   

 ข่าวเนติบัณฑิตยสภา
พ.ศ. 2560

   

เดือน มกราคม 2560 (คลิก)
เดือน กุมภาพันธ์ 2560 (คลิก)
เดือน มีนาคม 2560 (คลิก)
เดือน เมษายน 2560 (คลิก)
เดือน พฤษภาคม 2560 (คลิก)
เดือน มิถุนายน 2560 (คลิก)
เดือน กรกฎาคม 2560 (คลิก)
เดือน สิงหาคม 2560 (คลิก)
 เดือน กันยายน 2560 (คลิก)
 
เดือน ตุลาคม 2560 (คลิก)
 เดือน พฤศจิกายน 2560 (คลิก)
 
 เดือน ธันวาคม 2560 (คลิก) 

files/Data_web/1_ Kongklang/Pra_chasamphan/khao_netibandityotpha/2018/feb_2018(1).pdf