อบรมกฎหมายพิเศษ

Line@ เนติบัณฑิตยสภา


semenaxcaps.com

 

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
                                               จัดอบรมหลักสูตรพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2562
 

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
จัดโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง
และกฎหมายมหาชน โดยให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถนำหลักการ
แนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายปกครองและกฎหมายมหาชนไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้จริง

(คลิกดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร)

 


สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
จัดอบรมเตรียมความพร้อมความรู้สำหรับการศึกษาในระดับเนติบัณฑิต ภาค 2 สมัยที่ 72

เพื่อให้นักศึกษาทราบหลักและวิธีการศึกษากฎหมายในกลุ่มกฎหมายวิธีสบัญญัติ
และ
เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการตอบปัญหากฎหมายในระดับเนติบัณฑิต

(คลิกดูรายละเอียดและสมัครอบรม)

 
 

 


สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
จัดโครงการหลักกฎหมายสากล รุ่นที่ 3 
เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ
หลักกฎหมายสากลและภาษาอังกฤษแก่นักกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการ
ประกอบวิชาชีพทางด้านกฎหมาย และเตรียมความพร้อมบุคคล
ที่จะไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกวิชากฎหมายทั้งในและต่างประเทศ

  ระยะเวลาการอบรม (เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์)
ระหว่างวันที่ 2 - 30 พฤศจิกายน 2562 และ 1 ธันวาคม 2562

(ยกเว้นวันเสาร์ที่ 9 และวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
เวลา 9.00 - 16.00 นาฬิกา (รวมจำนวน 48 ชั่วโมง)

(คลิกดูรายละเอียดและสมัครอบรม)

  


  ฟรี...ไฟล์เอกสารและไฟล์เสียง (.mp3)

โครงการอบรมหลักการเรียนและเทคนิคการเขียนตอบปัญหากฎหมายวิธีสบัญญัติ 
เมื่อวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ที่ผ่านมา

  • หลักการเรียนและเทคนิคกการเขียนตอบปัญหากฎหมายวิธีสบัญญัติ (วิ.อาญา)
    อ.คณิตศร์ คงทอง

             1.ดาวน์โหลดเอกสาร วิ.อาญา (อ.คณิตศร์ คงทอง) (คลิก)
             2.ดาวน์โหลดไฟล์เสียง mp3  วิ.อาญา ช่วงที่ 1/2 (อ.คณิตศร์ คงทอง) (คลิก)


             3.ดาวน์โหลดไฟล์เสียง mp3  วิ.อาญา ช่วงที่ 2/2 (อ.คณิตศร์ คงทอง) (คลิก)  

  

 

  • หลักการเรียนและเทคนิคการเขียนตอบปัญหากฎหมายวิธีสบัญญัติ (วิ.แพ่ง)
    อ.พลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด

             1.ดาวน์โหลดเอกสาร วิ.แพ่ง (อ.พลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด) (คลิก)
             2.ดาวน์โหลดไฟล์เสียง mp3  วิ.แพ่ง ช่วงที่ 1/3 (อ.พลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด) (คลิก)

    

        3.ดาวน์โหลดไฟล์เสียง mp3  วิ.แพ่ง ช่วงที่ 2/3 (อ.พลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด) (คลิก)

      

      4.ดาวน์โหลดไฟล์เสียง mp3  วิ.แพ่ง ช่วงที่ 3/3 (อ.พลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด) (คลิก)  

         [update 27-12-2560]