เข้าใช้ระบบ(นักศึกษาเก่า)

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
> ศึกษาดูงาน นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายความรู้ในการเรียนเนติบัณฑิตแก่คณาจารย์และนักศึกษาจากสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฎเชียงราย สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ และสาขาวิชานิติศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
> สอบปากเปล่า ครั้งที่ 1 สมัยที่ 70 ปีการศึกษา 2560
นายอรรถพล ใหญ่สว่าง รองเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ร่วมเป็นกรรมการสอบปากเปล่าผู้ที่สอบข้อเขียนได้ทั้ง 2 ภาค (4 กลุ่มวิชา) สมัยที่ 70 ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560
> เปิดการอบรมหลักการเรียนและเทคนิคการเขียนตอบปัญหากฎหมายวิธีสบัญญัติ รุ่นที่ 2
ดร.กนก จุลมนต์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ในฐานะผู้อำนวยการโครงการอบรมหลักการเรียนและเทคนิคการเขียนตอบปัญหากฎหมายวิธีสบัญญัติ รุ่นที่ 2
> ศึกษาดูงาน
นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อในระดับเนติบัณฑิต” แก่คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
> ประมวลภาพพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า ณ บริเวณหน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560
> พิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า
นายเข็มชัย ชุติวงศ์ อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 2 เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2560 ณ ห้องพระ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560
menu studen4