Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
"เปิดการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเนติบัณฑิตในยุคไทยแลนด์ 4.0 รุ่นที่ 3"
นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กล่าวเปิดการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเนติบัณฑิตในยุคไทยแลนด์ 4.0 รุ่นที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561
"มอบหนังสือให้แก่เนติบัณฑิตที่สอบไล่ได้ลำดับที่ 1 และเกียรตินิยม สมัยที่ 70"
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา เชิญนายศิริวัฒน์ คำสิงห์นอก ผู้สอบเนติบัณฑิต สมัยที่ 70 ได้ในลำดับที่ 1 และเกียรตินิยม มาบรรยาย ให้นักศึกษาสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 71 ฟังในหัวข้อ “การเรียนและการตอบข้อสอบเนติบัณฑิต” เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561
"แนะนำการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย รุ่นที่ 2"
ดร.สุธาทิพย์ จุลมนต์ ทัศนชัยกุล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการเตรียมตัวสอบวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเข้ารับราชการและการใช้ภาษาอังกฤษในทางปฏิบัติ” แก่สมาชิกเนติบัณฑิตยสภาและผู้ที่สนใจ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561
"สอบปากเปล่า ครั้งที่ 2 สมัยที่ 70 ปีการศึกษา 2560"
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กำหนดให้มีการสอบปากเปล่าผู้ที่สอบข้อเขียนได้ทั้ง 2 ภาค (4 กลุ่มวิชา) ครั้งที่ 2 สมัยที่ 70 ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561
"การสร้างองค์กรแห่งความสุข"
นายชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาพนักงานเนติ-บัณฑิตยสภาในหัวข้อ “Happy Workplace (การสร้างองค์กรแห่งความสุข)” ณ ห้องดาหลา โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561
menu studen4