อบรมกฎหมายพิเศษ

Line@ เนติบัณฑิตยสภา


semenaxcaps.com

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
"โครงการการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย ครั้งที่ ๓"
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562) ดร.กนก จุลมนต์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภากล่าวเปิดโครงการการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย ครั้งที่ ๓ (Continuing Education Series for Legal Practitioners No.3) ณ ห้องรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา
"พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562"
"พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2562"
วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 นายชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2562 ในการนี้ พระประยูรญาติราชสกุลรพีพัฒน์ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา พนักงานเนติบัณฑิตยสภา และนักศึกษาสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ร่วมพิธีฯ ด้วย
"ศึกษาดูงาน"
วันที่ 5 สิงหาคม 2562 นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายความรู้เกี่ยวกับการศึกษาระดับเนติบัณฑิตแก่คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 85 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักอบรมศึกษากฎหมายฯ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในกระบวนการในทางปฏิบัติ ทั้งยังเป็นการให้นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์ตรงในสถานที่จริง ณ ห้องมหาวชิราวุธ 5 ชั้น 2 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา
"พิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2561"
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ในการพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมาย-แห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 979 คน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 โอกาสนี้ พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่เนติบัณฑิตใหม่ได้น้อมนำไปเป็นหลักในการประพฤติตน และประกอบวิชาชีพต่อไป
"พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเนติบัณฑิตยสภา"
วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.ศรีพัชรา สิทธิกำจร ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานในการประชุมเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเนติบัณฑิตยสภากับบริษัท แซดดี มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสมาชิก ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลด้านการเงินและบัญชี และข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลของเนติบัณฑิตยสภา โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในระบบคอมพิวเตอร์ (e-Office) มาใช้ในการทำงานต่าง ๆ
"พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว"
วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ท่านถาวร พานิชพันธ์ รองเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562
"บันทึกเทปคำปราศรัยเนื่องในวันรพี ประจำปี 2562"
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ท่านชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา ในฐานะนายกเนติบัณฑิตยสภา บันทึกเทปคำปราศรัยเนื่องในวันรพี ประจำปี 2562 เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “องค์บิดาแห่งกฎหมายไทย” โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยมาบันทึกเทปฯ ให้
"พิธีไหว้ครูและมอบทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562"
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ท่านชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา ในฐานะนายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและมอบทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ร่วมในพิธีฯ ด้วย
"ถวายสักการะ"
เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ท่านชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา ในฐานะนายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาและคณาจารย์ของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ร่วมถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
"ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง"
เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ท่านชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาและพนักงานเนติบัณฑิตยสภาร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อเนติบัณฑิตยสภา
menu studen4  
 • ประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่สนามสอบเนติบัณฑิตยสภา (คลิกดูรายละเอียด)  [update 09.08.2019] 

 • สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาจัดโครงการอบรมกฎหมายพิเศษ ดังนี้
        -  โครงการอบรมเทคนิคการเขียนตอบปัญหากฎหมายสารบัญญัติ ภาค 1 สมัยที่ 72  
  วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 7-8  กันยายน 2562 (กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง)  วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 14-15  กันยายน 2562 (กลุ่มวิชากฎหมายอาญา)  (คลิกดูรายละเอียด /คลิกเพื่อสมัคร)  [update 18.07.2019]
        -  โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง วันอาทิตย์ที่ 18 และ  25 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 - 16.00 นาฬิกา และวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 9.00 - 16.00 นาฬิกา  (คลิกดูรายละเอียด /คลิกเพื่อสมัคร)  [update 18.07.2019]
 •  แผนกหนังสือคำพิพากษาฎีกาและวารสาร เปิดให้จองหนังสือคำพิพากษาฎีกา ประจำพุทธศักราช 2562  ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. - 31 ส.ค. 2562 (คลิกดูรายละเอียด)  [update 13.06.2019]
 • โครงการเผยแพร่การบรรยายกฎหมายฯ ภาคค่ำ ภาค 1 สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562 (คลิก ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562)   [update 10.06.2019]
 • ประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง งดการบรรยาย ภาค 1 สมัยที่ 72 (คลิก) [update 15.05.2019] 
 • รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1 สมัยที่ 72 ผ่านระบบออนไลน์ ได้แล้ววันนี้ (คลิก)  [update 29.04.2019]
 • ตารางการบรรยาย ภาค 1 สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562 (คลิก ภาคปกติ/ภาคค่ำ/ภาคทบทวน)  [update 29.04.2019]
 • กำหนดการเปิดรับสมัครสอบ ภาค 1 สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562 (คลิกดูรายละเอียด)  [update 25.04.2019]